Tuesday, 29 July 2014

မိန္းကေလးမ်ား လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း ဓေလ့ဆိုး ဘယ္ေတာ့ အဆံုးသတ္မလဲရည္မြန္ေအာင္

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ မ်ားအား လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ေနသည့္ ဓေလ့ (FMG) ကို မ်ဳိးဆက္တစ္ခု အတြင္း အဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအေရး လႈပ္ရွား သူမ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပေသာ မိန္းကေလး အမည္ရွိ ညီလာခံတြင္ အထက္ပါ ကတိစကား ကို ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပၿပီး ကတိျပဳၾကသည့္ အတြက္ FMG ဆိုသည္မွာ အေတာ့္ကို အေရးပါေသာလုပ္ရပ္ႀကီး တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ဒါျဖင့္ FMG ဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း

အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အမ်ဳိးသမီးလိင္ အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းအား ေဆးပညာဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျဖတ္ေတာက္ သူမ်ားသည္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ မလိင္ ေစ့ကို ျဖတ္ေတာက္ ၿပီးေနာက္ တြင္ ၎မိန္ကေလး လိင္ဆက္ဆံႏုိင္ျခင္း မရွိေစရန္ လိင္အဂၤါေပါက္အား ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ဳပ္ပစ္ေလ့ရွိ တတ္ၾကသည္။ FMG အား မိန္းကေလးငယ္မ်ား ကေလး ငယ္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ အပ်ဳိေဖာ္ မ၀င္မီတြင္ ျပဳလုပ္ၾကေလ့ ရွိၾကၿပီး ဆီးသြားႏုိင္ရန္ႏွင့္ လစဥ္ ေသြးဆင္းႏိုင္ရန္ တုိ႔အတြက္ အေပါက္ငယ္ေလး တစ္ခု ေလာက္သာ ခ်န္ေပးကာ ခ်ဳပ္ပစ္တတ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္ႏွင့္ ကေလး ေမြးဖြားခါနီးတြင္ ၎ အမ်ဳိးသမီးအား ခ်ဳပ္႐ိုး ျပန္ေျဖေပးေလ့ရွိေန ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ အမ်ဳိးသမီး သစၥာရွိရန္၊ ျဖဴစင္မႈကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ခ်ဳပ္ေပးတတ္ၾကသည္။

FMG ျပဳက်င့္ေသာ ဓေလ့ရွိသည့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးသည္ အဆိုပါဓေလ့ကို လက္ခံျခင္း မရွိပါက ၎ ၏မိသားစုႏွင့္ ၎အတြက္ အင္မတန္ အရွက္ ရစရာျဖစ္ေန တတ္သည္။ တခ်ဳိ႕လူ႔ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တြင္လည္း မည္သည့္ က်မ္းဂန္ အေထာက္ထားမွ မရွိေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ရပ္ကို ဘာသာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုလို က်င့္သံုးေနၾကသည္။

FMG အမ်ဳိးအစားမ်ား

-မလိင္ေစ့ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ( Clitoridectomy)

-မလိင္ေစ့ႏွင့္ အတြင္း ႏူတ္ခမ္းသားမ်ား ကိုျဖတ္ေတာက္ျခင္း ( Excision)

-လိင္ အဂၤါတစ္ခုလံုးကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ ခ်ဳပ္ေပးျခင္း ( Infibulation)

-အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ ပ်က္စီးသြားေစရန္ မီးျဖင့္ ႐ႈိ႕ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ ျခစ္ျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံု ကို က်င့္သံုးၾကသည္။

မ်ားေသာ အားျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ျပဳရာတြင္ အစဥ္အလာ လိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘာသာေရး ဆရာမ်ားက ျပဳလုပ္ တတ္ၾကသည္။ ခဲြစိတ္ခန္း သံုးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္ မဟုတ္။ လက္လွမ္းမီရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆူးခၽြန္မ်ား၊ အပ္မ်ား၊ ဖန္ပုလင္းကဲြမ်ား၊ သင္တုန္းဓားမ်ားျဖင့္ ေမ့ေဆးမပါ၊ ထုံေဆးမပါဘဲ ခဲြစိတ္တတ္ၾကသည္။

နာက်င္မႈ ဆိုသည္မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ေလာကဓံကို ခံႏုိင္သည္ မခံႏုိင္ကို စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ႐ုန္းကန္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ တၾကားေအာ္ ဟစ္ျခင္းတို႔ မရွိပါက ၎ မိန္းကေလး သည္ ေလာကႀကီးကို ေကာင္းေကာင္း ရင္ဆိုင္ႏုိင္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လိင္အဂၤါထဲသို႔ ညစ္ပတ္ ေပေရေနေသာ ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းကာ လိင္အဂၤါပ်က္စီး သြားေအာင္လည္းလုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎မိန္းကေလး မေကာင္းေသာ လိင္ဆႏၵမ်ား မရွိလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေရွး႐ိုးစဲြ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ား လိင္ဆႏၵ ရွိျခင္းကို မေကာင္းေသာ လကၡဏာ (uterus furus) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ အယူအစဲြႀကီးေသာ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားရွိ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ FMG ကုိ ျပဳလုပ္ ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႕ႀကီးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဆးပညာ ႐ႈေထာင့္မွ တုံ႔ျပန္ျခင္း

FMG သည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေၾကာင္းကို ေဆးပညာ႐ႈေထာင့္မွ တုံ႔ျပန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ FMG ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အဓိက အက်ဆံုး အႏၱရာယ္မွာ ေသြးထြက္လြန္ျခင္းႏွင့္ ပိုး၀င္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆးေပးခန္း တစ္ခုတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎အႏၱရာယ္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခ်က္မွာ ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀မ္းဆဲြ ဆရာမမ်ားသည္ ေငြပိုေငြလွ်ံ လိုခ်င္ ေသာေၾကာင့္ FMG ကုိ မေကာင္းမွန္း သိသိႀကီးႏွင့္ ျပဳလုပ္ ေပးတတ္ၾကသည္။ အီဂ်စ္တြင္ FMG (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆရာ၀န္မ်ားက ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကင္ညာႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာ ၀မ္းဆဲြဆရာမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးတတ္ၾကေၾကာင္း FMG တုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕ Equality Now အဖဲြ႕မွ အဲဖူယာဒိုကဲႏိုက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

FMG ဓေလ့ ရပ္ဆုိင္းသြားရန္ ပထမဆံုး လႈ႔ံေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေနရာမွာ ေဆးပညာ ရပ္၀န္းအတြင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္မ်ား ကိုယ္၌က ေငြလိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနသည္ကို ဦးစြာ တားဆီးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္မႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆင္းရဲေသာ တတိယ ကမာၻ ့ႏိုင္ငံမ်ားကိုသာ အျပစ္ပံုခ်ေနလို႔ မျဖစ္ပါ။ ၿဗိတိန္ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ယင္းဓေလ့ ကို ျပဳက်င့္ေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိေနပါသည္။ စာရင္းအင္း အခိုင္အမာ ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး လန္ဒန္ရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ FMG ျပဳက်င့္ခံရသည့္ မိန္းကေလး(၄၀၀၀) ခန႔္ကို ကုသေပးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ေဆးကုမႈ ေပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ား ကိုမူ တရားစဲြ ဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိ ေသးေခ်။

ကမာၻေပၚရွိ မိန္းကေလးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး သန္း(၁၃၀)ေက်ာ္သည္ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ ခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။ လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားမရွိ ေသာ္လည္း ျဖတ္ေတာက္သူမ်ားသည္ တစ္ကုိယ္ရည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစမည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျဖတ္ေတာက္ခံရသူမ်ား အတြက္ အျမင္သာဆံုး အက်ဳိးမွာ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းနာက်င္မႈ ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ခံရနီးအခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ထားရၿပီး ထြက္ေျပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံုမ်ား ကို ညီလာခံ တက္ေရာက္လည့္ ျဖတ္ေတာက္ ခံခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပၾက သည္။

အသက္ (၆)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ ခံခဲ့ရသည့္ အီရွာဆိုသူ အမ်ဳိးသမီး ေအာ္ဟစ္ေနသည္ ကို သတိရေၾကာင္း၊ ေသြးေတြ တရေဟာ စီးဆင္းေနသည္ႏွင့္ နာက်င္မႈတို႔ကို သတိရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေခတ္သစ္ ေဆးပညာျဖင့္ ခဲြစိတ္မႈကို ျပန္လည္ ခံယူႏုိင္ေသာ္လည္း ခဲြစိတ္မႈသည္ ျဖတ္ေတာက္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ ရသည့္ အာ႐ုံခံ တစ္႐ႈး အသားစမ်ားကို ျပန္လည္ အစားထုိးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ပိုဆိုးသည္က ေခတ္သစ္ ေဆးပညာသည္ စိတ္ဒဏ္ရာကို ကုစားႏိုင္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕သည္ စစ္ျပန္မ်ားကဲ့သို႔ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မ်ားကို မၾကာမၾကာမက္ေလ့ ရွိၾကေၾကာင္း ၿဗိတိန္သားဖြား ဆရာမမ်ားဆိုင္ ရာ ေတာ္၀င္ေကာလိပ္မွ ဂ်နက္ဖလိုင္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မ်ဳိးဆက္တစ္ခု အတြင္း ၎ဓေလ့ အဆံုးသတ္ သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ပါေၾကာင္း၊ တစ္ကမာၻလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ မဟုတ္ေတာင္ ၿဗိတိန္တြင္ အဆံုးသတ္ သြားေစခ်င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မိန္းကေလးငယ္ မ်ားသည္ ၎ဓေလ့ကို သိရွိ နားလည္လာၾကၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ပညာတတ္ ေအာင္အားေပးၿပီး ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိလာေရး လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်နက္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ FMG မွ တခ်ဳိ႕ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ အ႐ိုးစဲြေနၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တစ္နည္း ေျပာရလွ်င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္၌က ယင္းဓေလ့ သက္ဆုိး ရွည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ျဖတ္ေတာက္ သူမ်ားျဖစ္ေနတတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သြားေရာက္ေျပာဆိုပါက ၎ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက လူ႔အဖဲြ႕အစည္းက လက္ခံလာေစရန္ ယင္းဓေလ့ကို ျပဳက်င့္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိၾကမည္ဟု အဲဖူယာဒိုကဲႏို က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ FMG ျပဳက်င့္ေသာ ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၎ ဓေလ့ကို တိုက္ဖ်က္မည့္ ဥပေဒမ်ား မရွိေသးသလို ဥပေဒမ်ားရွိေနလွ်င္လည္း သက္ေရာက္ျခင္း မရွိတတ္ၾကေခ်။ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားမွာလည္း ဖိအားေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ ေနတတ္ေၾကာင္း အဲဖူယာဒိုကဲႏုိ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဒိုကဲႏိုကိုယ္၌လည္း FMGႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ လုပ္ႀကံမည္ဆုိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား ရရွိခဲ့ဖူးသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻတစ္၀န္း FMG ဓေလ့ကို တားဆီး ပိတ္ပင္ရန္ ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း က ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္က် ေနၿပီျဖစ္သည္။

Ref: Anatomy of female genital mutilation:BBC
From: Messenger

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...