Monday, 14 July 2014

ေရပန္းစားလူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးရင္ အနာဂတ္မွာ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္


ယေန႔ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံ၊ ထိုႏိုင္ငံရွိလူမ်ဳိး၏ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚသာ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားရျခင္း၊ စီးပြားေရးစနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ ကြဲျပားၾကျခင္း၊ စနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခု ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးၾကျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးစီးပြား ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ကိုလိုနီခ်ဲ႕ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ၊ လုပ္အားမ်ားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြား တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္မူ တစ္ႏိုင္ငံကို တစ္ႏိုင္ငံ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပုိက္၍ ကိုလိုနီျပဳျခင္းထက္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး ၾသဇာလႊမ္းမိုးလ်က္ သြယ္၀ိုက္ ကိုလိုနီျပဳသည့္ နည္းအား ပိုမိုက်င့္သံုးလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နည္းပညာ၊ အသိပညာ သာလြန္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္ တင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာလည္း ၎တို႔ သာလြန္ထားၿပီးေသာ နည္းပညာ၊ အသိပညာတို႔ျဖင့္ အသာစီးရယူၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ား အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အတြက္သာျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား

ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္တတ္ေလ့ ရွိၾက၏။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ “လူ႔အခြင့္အေရး”သည္ သည္းေျခ ႀကိဳက္ျဖစ္ရေတာ႔သည္။ တစ္ဦးခ်င္း စီတို႔၏ အခြင့္အေရး ေနာက္တြင္ “လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္၏ အခြင့္အေရး”“ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတို႔၏ အခြင့္အေရး”ကို ႐ုတ္တရက္ မျမင္ႏိုင္ၾက၊ မိသားစု တစ္ခုေလးမွာပင္ မိဘတို႔က ကန္စြန္းရြက္ ကိုက္၍ သားသမီးအေပၚ ေက်ာင္းထားေပးၾကရျခင္း မွာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို စြန္႔လႊတ္၍ “မိသားစု ၏ အခြင့္အေရး”၊“အနာဂတ္ အက်ဳိးစီးပြား”အတြက္ စြန္႔လႊတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ကို ျပန္ေျပာင္း သတိရႏိုင္ၾက လွ်င္ “အခြင့္အေရး”၏ သေဘာကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ ႏိုင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း “ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အေျခခံ”လိုသူတို႔က သာမန္ျပည္သူ အားလံုးကို ထိုသုိ႔ေသာ အျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း မရွိၾကေခ်။ “သာမန္သိ”မွ်သာရွိေသာ “သာမန္ျပည္သူ”တို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရး ဟူေသာ သည္းေျခႀကိဳက္ျဖင့္ စည္း႐ံုး၍ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြား အတြက္သာ အသံုးခ်သြား တတ္ၾကသည္ကို ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္း စႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ ႏွင့္ လြယ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကို ခ်ျပရလွ်င္...

အီရတ္ကို ဘာေၾကာင့္

စစ္တိုက္ခဲ့သနည္း

အာဖဂန္နစၥတန္ကို စစ္တိုက္ခဲ့ၿပီးေသာ အေမရိကန္တို႔သည္ အီရတ္ကို စစ္တိုက္ခဲ့သည္။ မွတ္မွတ္ရရ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီတို႔က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တိုက္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္က WMD – Weapon of Mass Destruction ဟူသည္႔ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ ထားေသာေၾကာင့္ဟူ၏။ အီရတ္သည္ အေမရိကန္ကို “ခဲ”တစ္လံုးမွ်ပင္ မပစ္ေပါက္ ရပါေသးလ်က္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က ..

- ထိုအစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္တို႔ျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ အတိုက္ ခံႏိုင္ရေသာေၾကာင့္

- မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ဆိုလွ်င္ “လက္ဦးမႈရယူ” တိုက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

အမွန္တကယ္ ရွာေဖြေသာအခါ အီရတ္တြင္ WMD မေတြ႕ခဲ့ရပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အီရတ္သည္ စစ္အတိုက္ ခံလိုက္ရၿပီး ယခုထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု တိုင္သည့္တိုင္ တည္ၿငိမ္မႈပင္ ျပန္မရတတ္ေသးပါ။ ေမးရန္ ျဖစ္လာေသာ ေမးခြန္းမွာ ...

- လူ႔အခြင့္အေရးကို မည္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ လက္ခံထား ၾကပါသနည္း။

- အေမရိကန္ ဘက္မွၾကည္႔လွ်င္ WMD ျဖင့္ အတိုက္ ခံရႏိုင္သည္၊

- အီရတ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ အီရတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတို႔၏ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးရာ မက်ပါသေလာ၊

စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္း အေပၚ

ကြဲျပားေသာ႐ႈျမင္မႈ

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ “တစ္သမတ္ သေဘာမရွိ” သည္ကိုေတြ႕ရ၏။ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား အေပၚ အေျခခံ၍ တစ္ေက်ာင္း၊ တစ္ရြာ၊ တစ္ဂါထာ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းျခင္း သည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းအရ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ ေ၀ဖန္မႈ ႐ႈတ္ခ်မႈတို႔ႏွင့္သာ ႀကံဳေတြ႕ရစၿမဲ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အီဂ်စ္တြင္မူ တစ္ဘာသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ အီဂ်စ္သည္ နတ္ဆာေခတ္ ႏွင့္ မူဘာရတ္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္၊ မူဘာရတ္ ေခတ္လြန္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င့္သံုးခဲ့၏။ သမၼတေမာ္စီသည္ Muslim Brotherhood အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ျဖစ္လာသူျဖစ္၏။ (၂) ႏွစ္မွ်သာ ခံမည္ဟု သံုးသပ္ထားခဲ့ရာ (၁) ႏွစ္မွ်ႏွင့္ ျပဳတ္က် သြားေတာ႔သည္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစီစီက အာဏာ သိမ္းလိုက္သည္။ ဤတစ္ခါ အာဏာ သိမ္းမႈကိုမူ အေမရိကန္က “စစ္ဘက္မွ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ရာ အားလံုးက အံ႔အားသင့္ သြားၾကရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာ္စီ၏ အာဏာသိမ္းမႈသည္ “ဒီမိုကေရစီ၏ ကင္းလြတ္ခြင့္” ျဖစ္ေနပါသလား၊

အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာကို

ေလ့လာလွ်င္

အေမရိကန္သည္ တီထြင္ႀကံဆ အားေကာင္းေသာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း Civil Society အားေကာင္းေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးမႈ၌ ေရွ႕ေဆာင္စံ နမူနာျပ ျဖစ္ေသာႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္၌ အေမရိကန္တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အေျခခံတတ္ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာတြင္ အာဏာရွင္မ်ား အားေကာင္းခဲ့ရာ အေမရိကန္သည္ သူ႔ႏိုင္ငံ၊ သူ႔လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သမၼတ အိုက္စင္ေဟာင္၀ါ လက္ထက္တြင္ “အိုက္စင္ေဟာင္၀ါ”(Eisenhower’s Doctrine) “ Association with friendly with dictators” ဟူေသာ မူ၀ါဒတစ္ခု ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္မ်ားျဖင့္ မိတ္ဖြဲ႕ရန္ဟူေသာ မူ၀ါဒမွာ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕ေဆာင္ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ ထူးဆန္း အံ႔အားသင့္စရာ ျဖစ္ရပါလိမ္႔မည္။ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ နတ္ဆာ၊ ကဒါဖီ၊ ႏိုရီေရးဂါး၊ အာဆတ္၊ ရွားဘုရင္၊ မားကို႔စ္၊ ဆူဟာတိုတို႔ ႏွင့္ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါလိမ္႔မည္။

သမၼတ နစ္ဆင္ လက္ထက္တြင္ “ ၾကားခံစစ္နယ္ေျမမ်ား”(Proxy) ကိုဖန္တီးခဲ့၏။ အီရန္၊ အစၥေရး၊ ဇိုင္ယာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ဥပမာ ေပးႏိုင္သည္။ ၾကားခံ စစ္တလင္းေၾကာင့္ လက္နက္ေရာင္း အေမရိကန္တို႔ အက်ဳိးစီးပြား ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုႏိုင္ငံမ်ား Failed State ျဖစ္ခဲ့ၾကရ၏။ ယေန႔ ယူကရိန္း၊ အီဂ်စ္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား စသည္တို႔သည္ (၂၁) ရာစု၏ ၾကားခံစစ္ တလင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္က Strong State ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မၾကာမီ Failed State ျဖစ္သြား ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ္႔မည္။

စစ္ေအးလြန္ ကာလတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံႀကီး အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ ကြဲပ်က္သြားခဲ့သည္၊ ကမၻာႀကီးသည္လည္း Unipolar World ဟူေသာ “၀င္႐ိုး တစ္ေခ်ာင္းတည္း၏ အေမာင္းခံ” အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ စီအိုင္ေအ အႀကီးအကဲေဟာင္း Bush (Sr) တက္လာ၏။ Bush’s Doctrine တြင္ “A Strategy of hegemony and global community” ဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ပါလာသည္။ ကမၻာ႔မိသားစုအေပၚ ဗိုလ္က် စိုးမိုးေရးျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္ ကင္း တစ္စီးတည္း ေျပးေနေသာျမင္း ျဖစ္သျဖင့္ လုပ္သမွ် တင့္တယ္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း Bush ကိုယ္တိုင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“Everybody wants to be my baby now” ဟူ၍ျဖစ္၏။ အားလံုး အခုေတာ႔ ငါ႔မ်က္ႏွာ ၾကည္႔ေနရၿပီ ဟူ၍ ျဖစ္၏။ မည္သူ႔ကိုမွ် ဂ႐ုစိုက္ရန္ မလိုေတာ႔သည္ ျဖစ္၍ “Breaking away from friendly dictators” ဟူေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္ က်င့္သံုးလာခဲ့၏။ ရင္းႏွီးေသာ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ အားက်ဖြယ္ရာ၊ အတုယူဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ လံုးလံုး လ်ားလ်ား အေျခခံ ထားႏိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းစ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နမူနာယူဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံဟုလည္း ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္ မည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ မည္သို႔ပင္ “ဒီမိုကေရစီ”တန္ဖိုးမ်ား၊ “လူ႔ အခြင့္အေရး”စံႏႈန္းမ်ားကို ဆိုေစကာမူ ေနာက္ဆံုး၌ သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အေျခခံသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အက်ဳိးစီးပြား (၂) ပါး

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ဦးသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္း ေနရဆဲျဖစ္သည္၊ အျမင္အသိတို႔ ေရခ်ိန္မညႇိ ႏိုင္ေသးသမွ်၊ အက်ဳိးစီးပြားအဆင့္ စဥ္းစားပံု မတူႏိုင္ေသးသမွ် ႏိုင္ငံေရး အလႈပ္အရမ္းႀကီးစြာ ရွိေနပါလိမ့္ဦးမည္။ ယဥ္ေက်းမႈ အေဟာင္းကို စြန္႔ခြာ၍ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ က်င့္သံုးျခင္း အထာမက်ေသးသမွ် အႏၲရာယ္ ရွိေနဆဲဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္၊ ဤသို႔ေရးျခင္း အတြက္ “ၿခိမ္းေျခာက္”သည္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ျခင္းထက္ “ပညာရွိမ်ား သတိလက္လြတ္ မျဖစ္ေစရန္”သတိေပးသည္ ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ျမင္တတ္ရန္ လိုသည္။ အယူအဆမတူ၊ ႐ႈေထာင့္မတူ၍ ဒီမိုကေရစီဟု ႏႈတ္မွ ေအာ္ေနေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္ကို မ်က္ လံုးမွိတ္၍ တံဆိပ္တပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းက ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ အမွန္ရွိေနပါၿပီလားဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဦးစြာ ဆန္းစစ္ရန္ လိုသည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးမ်ားစြာ မက်ယ္ျပန္႔ ေသးသည္ျဖစ္၍ မည္သူတို႔မွ်ေလာက္ အရည္အခ်င္းရွိ ၾကသည္ကို ပရိသတ္မ်ားကသိၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္လည္း သိၿပီးၾကသည္ျဖစ္ရာ တံဆိပ္ကပ္တိုင္း တံဆိပ္ထင္မည္လည္း မဟုတ္ေခ်။

ျမန္မာတို႔ အက်ဳိးစီးပြား(၂)ပါး အေပၚ အေျခခံသင့္ၾကၿပီ၊

- လက္ငင္းအက်ဳိးစီးပြား

- အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြား ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးတို႔သည္ လက္ငင္း အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္တန္ ေသာ္လည္း၊ အနာဂတ္ အက်ဳိးစီးပြားကိုမ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္ နာေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္လိုသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ဆရာႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈကို သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကရာ Multiculturalism ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကသည္ ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ က်င့္သံုးၾကရာ ယခုအခါ ဒုကၡေရာက္ၿပီး ဆုတ္မရ၊ တက္မရ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ႏိုင္ငံတိုင္းနီးပါးမွ် အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးမ်ား ရွိေနပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ ေယဘုယ် သေဘာသာ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ အဆင့္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ စြန္႔လႊတ္ ၾကရပါလိမ့္မည္။ လက္ငင္း အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ေသာ ေရပန္းစားလူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ၾကလွ်င္ အနာဂတ္၌ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ ကြယ္ေပ်ာက္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ “က်ား-မ”အခြင့္အေရးကို ဘာသာေရးအရ ႀကီးႀကီးမားမား ခြဲျခားထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းက မတိုးေပါက္ ရပါသနည္း၊ အိႏ္ၵိယတြင္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီက စြဲၿမဲခဲ့ေသာ “ဇာတ္နိမ့္-ဇာတ္ျမင့္” ကိစၥကို ထိုႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ ခဲ့ပါသလား၊ ျမန္မာတို႔ စဥ္းစားရန္ ေကာင္းသည့္ အခ်က္ အနည္းငယ္ကို ေထာက္ ျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ခိုး၀င္လာသူဘက္မွ အခြင့္အေရးျဖင့္ ေျပာၾကလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ေနခဲ့ေသာ (၁၃၅) မ်ဳိးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ရွိဆဲ တိုင္းရင္းသား တို႔ဘက္က အဘယ့္ေၾကာင့္ မၾကည့္ႏိုင္ ၾကပါသနည္း၊ (၂) ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

- လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို သာလိကာမွ်သာ ရြတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊

- မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဗန္းျပ၍ အေျချပဳ လိုေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ျမင္ေတြးမိပါသည္။

မွ်မွ်တတ ေတြးေခၚႏိုင္ၾကရန္သာ လိုသည္။ တစ္ဖက္စြန္းက်ေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္သည္ အႏၲရာယ္ ရွိသကဲ့သို႔ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ လံုး၀မရွိျခင္းသည္လည္း အနာဂတ္အတြက္ အႏၲရာယ္ကို လက္ကမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် သေဘာျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံ၊ အျခားလူမ်ဳိး၊ အျခားဘာသာကို ေစာ္ကား က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိဘာသာ၊ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိသာသနာ အတြက္ ေရရွည္ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ေကာင္းစြာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ လိုသည္ဟုေတာ့ ျမင္သည္။

ႏိုင္ငံတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ႀကိဳးစားၾကသည့္ သူတိုင္းသည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အေသအခ်ာ အေျခခံၾက ရပါလိမ့္မည္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခမခံ ႏိုင္ၾကလွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ျပည္သူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္သိေသာ ျပည္သူတို႔၏ ဆန္႔က်င္မႈကိုသာ ရင္ဆိုင္ၾက ရလိမ့္မည္ဟု ေတြးမိရပါသည္။
 
 
From:  ေဒါက္တာ ဘေမာင္

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...