Sunday, 17 August 2014

အမွန္တကယ္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျပည္သူမ်ားအား ေျမယာခ်ထားေပးျခင္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ သြား မည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေျပာၾကား


အစိုးရ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ေျမယာမဲ့ ေန သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ေျမယာ မ်ားခ်ထားေပးကာ ဆင္းရဲ မႈေလၽွာ့ ခ်ေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေလး ထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဩဂုတ္ ၁၅ရက္ နံနက္ပိုင္း တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (MICC-2) ၌ က်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား အား ေျမအ သုံးခ်မႈမူဝါဒႏွင့္အညီ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အ ဖြင့္မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အမွန္တကယ္ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ ေနသည့္ျပည္သူမ်ားအား ေျမယာ ခ်ထားေပးျခင္း သည္ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္အေရး ပါသည့္လုပ္ ငန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ သူဗဟို ျပဳဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ ျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြား တိုးတက္ေရးဦး စားေပး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မိမိတို႔အစိုးရ အေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို အေလး ထားေဆာင္ ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အျပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ က အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိေသးသည့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ထည့္သြင္းစီမံသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ ပိုင္ေျမမ်ား အသုံးျပဳရာမွာ စုေပါင္း ႐ုံးမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ေျပာင္း လဲျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ ရဲစခန္း၊ မီးသတ္၊ ေဈးေနရာ မ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္စဥ္းစား ရေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါက ေျမေနရာ ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ပသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ေဆာက္လုပ္ပါက ျပည္သူမ်ား အတြက္ သြားလာေရးခက္ခဲမႈေပၚ ေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ေက်းလက္တြင္ျဖစ္ေစ ၿမိဳ႕ၿပ ေက်းရြာဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း မ်ားေရးဆြဲပါက ယာယီတာဝန္က် ေသာဌာနဆိုင္ရာ မ်ားကသာ ေရး ဆြဲျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ၿမိဳ႕လူထုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပူးေပါင္း ညႇိႏွိုင္း ေရးဆြဲ မႈမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတြင္လည္း အလား တူျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာစီမံကိန္းမ်ားကို ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ ၿမိဳ႕လူထု အား ခ်ျပအသိေပးျခင္း၊ ဆိုင္းဘုတ္ ႀကီးမ်ား စိုက္ထူေၾကညာထားျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည့္အျပင္ လက္ေတြ႕ ၿမိဳ႕ကြက္ရြာကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ပါက လည္း ျပည္သူလူထုနဲ႔ပူးေပါင္းညႇိႏွိုင္းၿပီး အ မ်ားဆႏၵျဖင့္ ေျမယာျပႆ နာမ်ား မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒႏွင့္အညီ စီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဟာ ျပည္သူတို႔ ရဲ့လူမႈစီးပြားေရး ေရ ရွည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္မႈအတြက္ ေျမသယံဇာတအ ရင္းအျမစ္အသုံးခ်ရာမွာ မူဝါဒ၊ ဥ ပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုအေၿခ ခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္နိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္ သူတို႔၏ေန ထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္၊ ေသာက္သုံးေရလို အပ္ခ်က္ႏွင့္ အ လုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းလိုအပ္ခ်က္၊ သြားလာေရးလိုအပ္ခ်က္၊ လၽွပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စတဲ့ လူမႈစီးပြားလိုအပ္ ခ်က္ကိစၥအဝဝတို႔ ကို ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီ မံကိန္းမ်ားေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟုနိုင္ ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သစ္ေတာေျမ၊ ေၿမ လြတ္ေျမရိုင္း၊ လယ္ယာေျမ၊ အစိုးရ စီမံခန႔္ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိေသာေျမ၊ ၿမိဳ႕ၿပ ေက်းရြာေျမမ်ားနဲ႔စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ေၿမ အ သုံးခ်ေရးစီမံခန႔္ခြဲမယ္ ဆိုရင္ ဌာန ဆိုင္ရာအသီးသီးက သူ႔က႑ႏွင့္သူ ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္း ေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာ ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းေတြ လြယ္ကူရွင္း လင္းေအာင္နဲ႔ လုပ္ငန္းအဆင့္ ဆင့္ ေတြေလၽွာ့ ခ်နိုင္မယ့္နည္းလမ္းနဲ႔ အ ႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြး ညႇိ ႏွိုင္းေဖာ္ ထုတ္ေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ လက္ရွိေျမယာျပႆ နာ မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ ရာမွာ လည္း ေကာင္း ၊ ေျမမဲ့ ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ကြက္ရြာကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ေၿမ ယာအခင္းအက်င္းမ်ား ျပင္ဆင္စီမံ ခ်ထားရာ မွာလည္းေကာင္း လြယ္ ကူလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ယင္းအျပင္ ''မိမိတို႔နိုင္ငံ စီးပြား ေရးတံခါးဖြင့္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ကုန္ သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လာသ လို ေျမကစားမႈ (Land Speculation) နဲ႔အတူ ေျမေဈးႏႈန္း မ်ား အဆမတန္တက္လာတာကိုေတြ႕ ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေငြေၾကးျ ကြယ္ ဝ သူမ်ားအေနနဲ႔ နိုင္ငံရဲ့ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈတိုးတက္ေအာင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကရမယ့္ အစား ကားအေရာင္းအဝယ္၊ ေၿမ အေရာင္းအဝယ္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အ ေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရာင္း ခ်တဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇုပ္ ႏွံလာၾကတဲ့ အတြက္ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ ငန္းမ်ားခက္ခဲတုံ႔ဆိုင္း လာျခင္း ၊ ေငြ ေၾကးေဖာင္း ပြမႈအႏၲရာယ္ရွိလာျခင္း တို႔နဲ႔ၾကဳံေတြ႕လာနိုင္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ က်ိဳးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ခ်ိန္ဆလုပ္ကိုင္ ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလို ေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၿမိဳ႕စြန္၊ ၿမိဳ႕ ျပင္ေတြမွာ လယ္ယာေျမေတြဝယ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္စက္႐ုံအလုပ္႐ုံထူေထာင္ ဖို႔၊ စိုက္ခင္းထူေထာင္ဖို႔၊ ဟိုတယ္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္၊ စက္သုံးဆီဆိုင္ထူ ေထာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔၊ ႀကိဳတင္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾက ၿပီး လယ္ယာ ေျမကို တျခားနည္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲသုံး စြဲခြင့္ရေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကလို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔မညီေသာလုပ္ရပ္မ်ား ပါဝင္လာတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း နဲ႔မညီညြတ္ျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ အညီ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္စိစစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ တည့္မတ္သြားရန္ မွာၾကားလိုပါ ေၾကာင္း တစ္ေယာက္ တစ္မ်ိဳးေဆာက္ ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ေဆာက္ေနၾက လၽွင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ ျပန္ဖ်က္၊ ျပန္ျပင္ ရ သည့္အေျခအေနမ်ိဳးဆိုက္ေရာက္ နိုင္တာကို က႐ုျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယပိုင္း တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္း လည္း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး ပြဲ ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾက ကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အပိုင္း ခုနစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 
 
From: YMG

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...