Monday, 11 August 2014

၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေျပာသာရွိၿပီး အလုပ္မရွိသည္႔ ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္းမ်ားဟု ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္းေ၀ဖန္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ ႏွင့္ ၇ ရက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအလြန္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုေၾကညာစာတမ္းပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဝေလေလအဆင့္တြင္သာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စနစ္တက် အားေကာင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ကိုမတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးေရစုန္ေမ်ာျခင္း၏ နိဒါန္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ရွစ္ေလးလံုး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲက်င္းပခဲ့သည္မွာ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေငြရတုေၾကညာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေငြရတုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကို ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းအပါ အဝင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေငြရတုအလြန္ ၃၆၅ ရက္နီးနီးကာလတြင္ ေငြရတုဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုပါေကာ္မတီကို အေျချပဳလ်က္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ အားေကာင္းေမာင္းသန္ရန္၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာရန္၊ စနစ္တက်ေခါင္း ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ အသံုးမက်မႈကို ေပၚလြင္ေနေစသည္။


ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္း (၂၆)ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္သည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္ အားစုမ်ားအၾကားတြင္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္း ေရာက္ေရာက္ထံုးကိုႏွလံုးမူ လ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ဘံုမူဝါဒ၊ ဘံုလမ္းစဥ္၊ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္တို႔အေပၚ အေျချပဳေသာ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာသည့္ တပ္ေပါင္းစုပံုစံ(သို႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြႏိုင္ငံေရး စႀကႍလမ္းပံုစံသည္လည္း အားနည္းေနဆဲျဖစ္ကာ သူတစ္လူငါတမင္းျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ လည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မက်၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမက်ေသာ ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္းဘဝတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနဆဲျဖစ္သည္။

၈၈ မ်ဳိး ဆက္ဟု အမည္တပ္ထားလင့္ ကစား ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္းႏွင္႔ အတူ ရပ္တည္ခဲ့ေသာမ်ဳိးဆက္ မ်ားအားလံုးကို စနစ္တက်၊ မူဝါဒ၊လမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အ တူ စုစည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

လမ္း ေပ်ာက္ေနသည္ဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း တစ္ဦးခ်င္းကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေလွ်ာက္ေနသည့္သေဘာ မ်ားက ပိုမိုထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ကိုကိုၾကီး လုပ္ေသာ ကိစၥကို ျမေအးကမလုပ္၊ ျမေအးလုပ္ေသာကိစၥကို မင္းကိုႏုိင္က ကန္႔ကြက္ႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြရေအာင္သာ ၾကိဳးစားေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ဘံုလမ္းစဥ္၊ ဘံုမူဝါ ဒကိုအေျခခံလ်က္ ပါတီမ်ား အၾကား မဟာမိတ္ (သို႔မဟုတ္) မိတ္ေဆြပါတီဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ဆက္ ဆံေရးသည္လည္း ေအးခဲေနဆဲ ျဖစ္ကာ လူထုေထာက္ခံမႈ ဆက္တုိက္ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပကတိအရွိ တရားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔သည္ ၂၆ ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ ေက်ာ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ အစပ္အဟပ္ မတည့္ျဖစ္ေနသည္ကို ဝမ္းနည္း ဖြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေနာက္သို႔ ေျခရာေကာက္ လိုက္ပါရင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပါတီ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ေရး တြင္ ဟာကြက္မ်ား၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကိုပိုက္မိလ်က္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

NLD ႏွင္႔ ၈၈ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင္႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၆၅ ရက္အတြင္း မိမိ၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မိမိဆက္ စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲအ တြက္ ျပည္သူလူထုကိုမ်က္ႏွာမူ လ်က္ မည္၍မည္မွ်လုပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးအ တြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ် လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည္ေရြ႕ မည္မွ်ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ ေရ ခ်ိန္ တက္လာသည္ကိုလည္း ေကာင္း၊ စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ ဆန္းစစ္ သင့္သည္။

ဒီမုိး၊ ဒီေလ၊ ဒီလူမ်ားႏွင့္ ဒီပံုစံအတိုင္းသြား မည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၂၆ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ NLD ပါတီနွင္႔ ၈၈ ပြင္႔လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ အေျပာင္းအလဲသည္ ခေယာင္းလမ္းထက္တြင္ပင္ရွိေန ဦးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူကုိ မ်က္ႏွာမူေသာ ဒီမုိကေရစီအ ေျပာင္းအလဲသည္လည္း ေရေပၚ အ႐ုပ္ေရးသကဲ့သို႔သာ ရွိဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုေၾကညာစာ တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လို အပ္သည္ဟုအေလးအနက္ခံယူ သည့္အခ်က္သံုးခ်က္ကို ေရရွည္ အျမင္၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းတူ ေရတိုလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေရတုိစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူ လူထုကိုစနစ္တက်အသိေပးႏိုင္ ရန္ ပဓာနက်သည္။ ေငြရတုေၾကညာစာတမ္းပါ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ အားရေက်နပ္ ဖြယ္မရွိ၊ အေျပာသာရွိၿပီးအလုပ္မရွိေသာသူမ်ားဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ NLD အပါအ၀င္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင္႔ အေျပာမ်ားကိုေလွ်ာ႔ကာ အလုပ္မ်ားျဖင္႔ ျပည္သူလူထုသို႔ သက္ေသျပသင္႔ၿပီး အစိုးရမွ ဘာလာလာ အတိုက္အခံလုပ္မည္ဟူေသာစိတ္ထားမ်ားျဖင္႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနပါက ၄င္းတုိ႔၏လားရာမွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

From:OE

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...