Tuesday, 2 September 2014

ၾသဂုတ္လအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေၿပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း

၁-၉-၂၀၁၄
မိဘၿပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေၿခအေနမ်ားကို မိဘၿပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုမွ တစ္ဆင့္ အသိေပးေၿပာၾကား ေနက်ၿဖစ္တဲ့အတိုင္း ဩဂုတ္လအတြင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေၿပာၾကားရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အေၿခအေနမ်ားကို လက္ေတြ႕ က်က် သုံးသပ္မယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕တစ္ရပ္လည္း ရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာၿငင္းဆို လို႔မရႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသူမ်ား အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေၿဖေလၽွာ႔မႈမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္မ်ား အသက္ဝင္ရွင္သန္ေရးတို႔ကို ခိုင္မာတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ေဆာင္႐ြက္ေနၿခင္းဟာ ၿပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံး အက်ိဳးခံစားရၿခင္းကို အဓိကထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာမွန္ သက္သက္ၿဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ ေနၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားနဲ႔ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားတဲ့အခါမွာ ႐ႈၿမင္တဲ့ ပုံစံမ်ားေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားအေပၚ အေကာင္း အဆိုးခြဲၿခား ေတြ႕ၿမင္ ေနၾကရတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမတူညီတဲ့ ႐ႈၿမင္မႈမ်ားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္း မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္အရွိဆုံးၿဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ နားလည္လက္ခံၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေၿပာၾကားလိုတာကေတာ့ ၿပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးအရ ဦးေဆာင္မႈ မ်ားေပးေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ သေဘာတူၿခင္း၊ မတူၿခင္း ဆိုတာထက္ လက္ဝယ္ရရွိထားတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ အရွိန္အဟုန္ မ်ား တုံ႔ေႏွးေလ်ာ့က်သြားၿခင္းမ်ိဳး မၿဖစ္ေစဘဲ ဆက္လက္ အသက္ဝင္ ရွင္သန္ေရးနဲ႔ ခိုင္ၿမဲေရးကို တည္ေဆာက္ေရးအၿမင္နဲ႔ ႐ႈၿမင္ေဆာင္ ႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုၿခင္းပဲၿဖစ္ ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ ၿပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ၫွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕တို႔ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တတိယမူၾကမ္းကို ၿပဳစုႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ၫွိႏႈိင္းစရာ အခ်က္အနည္းငယ္သာ က်န္တဲ့ အထိ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တက္လွမ္းဖို႔ ၿပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မ်ားမၾကာမီကာလမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကို ေအာင္ၿမင္စြာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရလက္ထက္မွာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပး တင္ၿပလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း အခါအခြင့္သင့္တိုင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါတယ္။

ဩဂုတ္လအတြင္းမွာ “၀” အထူးေဒသ (၂)၊ မိုင္းလားအထူးေဒသ (၄) နဲ႔ SSPP/SSA မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွာ ထိုအဖြဲ႕မ်ား အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုတဲ့ ဆႏၵမ်ား ရွိေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿဖစ္စဥ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့တဲ့ မေၿပလည္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို ၫွိႏႈိင္း အေၿဖရွာေနရတာၿဖစ္တဲ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုကို ၿဖတ္သန္း ရမယ္ ဆိုတာကို နားလည္ လက္ခံေပးၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ လည္း ႏိုင္ငံေရး လက္ေတြ႕ဆန္မႈအရ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ၿပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အေနနဲ႔ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမ်ားကို အားၿပဳၿပီး လက္ရွိအေၿခအေနမ်ား ကိုသာမက ေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္မ်ား ေမၽွာ္မွန္းထားရွိၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ဩဂုတ္လအတြင္းမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံၿခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္နဲ႔ အၿခားအေရးပါတဲ့ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ေနၿပည္ေတာ္မွာ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိအေရးႀကီးတဲ့ ကမၻာ့ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ပြဲႀကီးတစ္ပြဲကို ေအာင္ၿမင္စြာ လက္ခံ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတူ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ အာဆီယံ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝး မ်ားကိုလည္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၿပင္ တ႐ုတ္ၿပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဩစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္နဲ႔ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ အီးယူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထီးက်န္ခဲ့ရမႈေတြကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို ေအာင္ေအာင္ ၿမင္ၿမင္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံ အတြက္ေအာင္ၿမင္မႈ တစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူ ထားရတဲ့ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ား ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ က်ရာက႑မ်ားမွာ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ၿပဳအပ္ ပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အပါအဝင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ဩဂုတ္လ အတြင္းက ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရႀကီးေရလၽွံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ဒီကေန႔ေခတ္ ကာလမ်ားမွာ ေရွာင္လႊဲဖို႔ခက္ခဲတဲ့ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ယခင္ကာလမ်ားကထက္ ပိုမိုရင္ဆိုင္လာရၿပီး ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ ေၿဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အၿမဲ ၿပင္ဆင္ထားရမယ္ ဆိုတဲ့ သတိေပးမႈလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ရဲ႕ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ၿခင္း၊ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ၿခင္း၊ ရင္ဆိုင္တုံ႔ၿပန္ၿခင္းနဲ႔ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ၿခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အစဥ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ၿပည္သူေတြကို မြန္ၿမတ္စြာ ကူညီခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿပည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း စီရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုလည္း အထူးဂုဏ္ယူ ဝမ္းေၿမာက္ မိေၾကာင္းလည္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ ၿပႆနာမ်ားထဲမွာ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ၿပ ေၿမယာ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အေရးအႀကီးဆုံးနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ၿပနဲ႔ ေက်း႐ြာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေၿမအရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ အသုံးၿပဳႏိုင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဥပေဒမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသလို အမွန္တကယ္ ေၿမယာမရွိတဲ့ ေတာင္သူမ်ားကို ေၿမယာ ခြဲေဝေပးေရးဟာလည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေထာက္အပံ့ ၿဖစ္တယ္လို႔ ခံယူၿပီးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးလို ေနရာမ်ားမွာ သာမကဘဲ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားၿဖစ္တဲ့ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ မုံ႐ြာ၊ မေကြးနဲ႔ စစ္ေတြလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ၿပည္သူလူထုအမ်ားစု လက္လွမ္းမီေစႏိုင္မယ့္ ၿပည္သူ႕အိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို ၿမိဳ႕႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔အညီ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။တစ္ဖက္မွာလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ၿဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ အၿခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ စနစ္က်တဲ့ ၿမိဳ႕ၿပစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ သဟဇာတရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ား ထိန္းသိမ္းၿခင္းတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး အာရွတိုက္ရဲ႕ ေနခ်င့္စဖြယ္၊ လာေရာက္လည္ပတ္ ခ်င္စဖြယ္ အေကာင္းဆုံးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားထဲက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အၿဖစ္ ေပၚေပါက္ လာေစေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမွာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အာရွတိုက္ရဲ႕ အၿခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားထက္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အအုံမ်ား၊ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ားနဲ႔ ၿပည့္စုံတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ေရွးေဟာင္း ဗိသုကာ အေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးကို အဓိက ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (YHT) တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေနတာကလည္းေကာင္းမြန္တဲ့ စံၿပ လုပ္ေဆာင္မႈလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအုံ မ်ားအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ ကမၸည္းၿပား တပ္ဆင္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ ပထမဆုံး ေဆာင္႐ြက္မႈအၿဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရဲ႕ ကမၸည္းၿပားတပ္ဆင္ၿခင္းကို ဩဂုတ္လအေစာပိုင္းက စတင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သမိုင္းဝင္ဗိသုကာေနရာ ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ ကမၸည္းၿပားမ်ား တပ္ဆင္ၿခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အမီ စိုက္ထူႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဩဂုတ္လေနာက္ဆုံးပတ္ အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ၿပည္သူ႕ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ အၿပန္ အလွန္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ပိုမိုၿမင့္မားေစဖို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝး ကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ ၿပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးၿပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေၿပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

မိဘၿပည္သူမ်ား ကိုယ္၏က်န္းမာၿခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာၿခင္းႏွင့္ ၿပည့္စုံၾကပါေစ။

From:သမၼတရံုး

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...