Wednesday, 30 September 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေနာကြင္းတြင္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာခြင့္ရရန္ မေသခ်ာ

မစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ အထိမ္းအ မွတ္ မေနာကြင္း၌ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေဟာေျပာစည္း႐ံုး ခြင့္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရက ကန္႔သတ္လိုက္သျဖင့္ ေအာက္တို ဘာ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထု ေဟာေျပာပြဲမွာ က်င္းပခြင့္ရရန္ မေရမရာျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
မေနာကြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္မျပဳရန္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳပါက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ျပႆ နာမ်ား ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟို္ေကာ္မတီထံ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ျမစ္ႀကီးနား လူထုေတြ႕ ဆံုပြဲအတြက္ မေနာကြင္းကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီထံ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ အသံုးျပဳခြင့္ ရရွိသည္ကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္စြဲျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ က ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္ မတီထံ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္စြဲ ျဖင့္ေပးပို႔ေသာ အေၾကာင္းၾကား စာတြင္ ‘‘သမုိင္းဝိေသသထူးျခား ၿပီး ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးအ တြက္ အေရးပါသည့္ မေနာကြင္း ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ မေနာပြဲမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကိုသာ အစဥ္ အလာအျဖစ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မေနာကြင္းအတြင္းရွိ မဂြၽယ္ ခန္းမကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ လက္ နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ် ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ျခင္းမရွိပါ’’ ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၇ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သမုိင္းဝိေသသထူးျခားၿပီး ကခ်င္လူမ်ိဳး မ်ား၏ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးႏြယ္စု ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ မေနာ ကြင္းကို ပါတီမ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း မ်ား၌ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳပါက မ်ိဳး ႏြယ္စုမ်ားၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြား ႏုိင္ၿပီး ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေအာင္ႏုိင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းဗိုလ္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္၍ မေနာ ကြင္းတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္၌ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံ ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ထံ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျပန္လည္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘အခုေကာ္မရွင္ဆီသြားေန တာ စာမွာရက္စြဲေလးျပင္တာ ရယ္၊ စာသားတခ်ိဳ႕ရယ္ ျပန္ျပင္ ေနလို႔။ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ အဆင္ ေျပတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရဆီႀကိဳးစားေပးမယ္ေျပာတယ္’’ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ညေနတြင္ ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ထံ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေန ၅ နာရီခန္႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေန ျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ေန၍ အတြင္းေရးမွဴးထံ ဆက္သြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးထံ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းခဲ့ရာ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္ေန၍ ေနာက္မွျပန္လည္ ေခၚဆုိရန္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 7Day က ထပ္မံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ အတြင္း ေရးမွဴးမွာ ႐ံုးဆင္းသြားၿပီျဖစ္၍အဆိုပါကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးကသာ ေဆာင္ရြက္ေန၍ ၎ထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈ ဗဟို္ေကာ္မတီမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ‘‘အစကတည္းက ခြင့္ျပဳၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လည္း နားမလည္ဘူးျဖစ္ေနတာ။ ၿပီးေတာ့ အ့ံဩေနတာ။ ေမတၱာရပ္ ခံတာမ်ိဳးပဲျဖစ္သင့္တယ္’’ဟု 7Day Daily အား ေျပာသည္။
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္ မတီအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ၎ တုိ႔အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ္ လည္း အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဘယ္ပါတီရယ္လုိ႔မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားတာဆုိရင္ ခြင့္ျပဳေပးတာ ပါ’’ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆုိ သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးထြန္း ေအာင္ခိုင္က ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ ရာ စုေဝးေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးခြင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂၀၁၄ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကိုေတာ့ အခုအထိ ပံုစံတက် ခြင့္ျပဳခ်က္ တင္တာမရွိေသးဘူး။ ေနရာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ေနရာျဖစ္ရမယ္။ လံုၿခံဳ ေရးအရလည္းပါတယ္။ တျခား ကန္႔သတ္ခ်က္လည္းပါပါတယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း မဂြၽယ္ ခန္းမေရွ႕၌ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။
7 daydaily

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...