Friday, 9 October 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္း


မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းမ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲငယ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nation Ceasefire Agreement- NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုအပ္ေပသည္။
ထို႔အတူ မူလကပင္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးသား ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/ KNLA- PC)၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္ဦး (DKBA)၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားမႈကိုလည္း အထူးတလည္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေဗြေဆာ္ဦး ရရွိေရးမွာ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။
ျပည္တြင္းစစ္မီး မၿငိမ္းပါက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရႏုိင္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ မလြယ္ကူႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားက အတိအလင္း ျပဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ စစ္ေဘာင္ က်ယ္လာေလ့ရွိၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္မွသာ စစ္ေဘာင္က်ဥ္းသြားကာ ဒီမုိကေရစီ ေရခံေျမခံမ်ား ရွင္သန္လာႏုိင္သည္ဆိုေသာ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸ သီအိုရီကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။
စစ္ေဘာင္ဟု ဆိုရာတြင္ တရားဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ တပ္မေတာ္အျပင္ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္ေနရာ စစ္ေဘာင္က်ဥ္းသြားရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ တာဝန္ရွိေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ကမကထျပဳ ေဆာ္ၾသ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရ အေနႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားေၾကာင္း ျပသသည့္အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႔ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိႏုိင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သက္ေသျပေပးရန္ အထူးတာဝန္ရွိေပသည္။
တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး လက္မွတ္မေရးထိုးေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေပၚတြင္လည္း သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ စိတ္ရွည္ေစာင့္ဆုိင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မဆုံးျဖတ္ရေသးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး ဆုိသည့္ မူတစ္ခုအေပၚတြင္ ပုံေသအထိုင္ထားျခင္းမ်ဳိးထက္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကိုလည္း စဥ္းစားထားသင့္လွေပသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ စိတ္ကူးစံႏႈန္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ အားလုံးပါဝင္ေရး All Inclusive လမ္းေၾကာင္း မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အရွိဆုံး အျခားနည္းလမ္းတစ္ခု The Best Alternative အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးသူမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ကို ပထမအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္း စတင္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ေပသည္။
အယ္ဒီတာ (၈-၁၀-၂၀၁၅)

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...