Tuesday, 6 October 2015

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖဲြ႕ကို လက္မွတ္မထိုးမီ သံုးရက္အလိုတြင္ မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟုဆိုေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တုိက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား လက္မွတ္မထိုးမီ သံုးရက္အလို တြင္ မတရားအသင္းအျဖစ္မွပယ္ ဖ်က္ေၾကာင္း ေၾကညာမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ မင္းကေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕အၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အႀကိဳ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ယင္း ကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၏ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက လည္း မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟု အစိုးရက ေျပာေၾကာင္း သတင္းေထာက္ မ်ားအား အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစိုးရအၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ အ ေၾကာင္းျပန္တဲ့သူေတြကို မတရား အသင္းကေန ဖ်က္မွာပါ။ အခုထိ အစိုးရဆီ တရား၀င္ဘယ္သူမွ အေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ မေၾက ညာခင္မွာ တရား၀င္စာနဲ႔ေပနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးမယ္လို႔ ေျပာတဲ့သူ ေတြကို ေၾကညာမွာပါ’’ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (MPC) အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦး လွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

NCA စာခ်ဳပ္၊ အခန္း(၆)၊ အပိုဒ္ ၂၄(ခ)၌ ‘သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအားလံုးကို မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္း မွ ပယ္ဖ်က္ေရးဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။ ဤ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ ရွိသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မ ဟုတ္) မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို မွ် ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ ျခင္းဥပေဒအရ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊မတရားအသင္း အက္ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳ လုပ္ရန္ သေဘာတူသည္’ဟူ၍ ပါ ရွိသည္။

၁၉၀၈ ခုႏွစ္ အိႏၵိယအက္ ဥပေဒ ၁၄ ျဖစ္ေသာ မတရား အသင္းမ်ားအက္ဥပေဒေအာက္ တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရကထည့္ သြင္းထားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ယခင္ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂ တို႔ျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္းခံခဲ့ရသူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္မူ မတရားအသင္း အျဖစ္မွ မပယ္ဖ်က္ရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ ႐ံုး (KNU) ၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KPC) ၊ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး(ABSDF)၊ ရခိုင္အမ်ိဳး သားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ၊ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO) ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ဆို သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕ က အစိုးရႏွင့္ NCA ေရးထိုးမည္ ဟု သေဘာထားထုတ္ျပန္ထား သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၂၁ အဖြဲ႕အနက္ ‘၀’ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ UWSA ႏွင့္ မိုင္း လားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ NDAA တို႔ကမူ လက္မွတ္မေရးထိုးဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ နာဂလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕(NSCN-K)မွာလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ မပါ၀င္ ေသးဟုဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္တပ္ မေတာ္ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုး၊မထိုး စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္၍ အတည္မျပဳ ႏုိင္ေသးဟုဆိုသည္။

က်န္အဖြဲ႕မ်ားသည္NCAကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးပါ၀င္ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၅ ဖြဲ႕ကိုသာNCA ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အား လံုးပါ၀င္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ မရ၍ NCA လက္မွတ္မထိုးေသး ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်န္အဖြဲ႕မ်ားက ဆိုၾကသည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မတရားအ သင္းအျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပသည့္ အခါ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ဟု အစိုးရကဆိုသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ၌ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕သာ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္အတြက္ NCA သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိႏိုင္ဟု တပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ ညီၫြတ္္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္၌ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

7Day News Journal

www.mmdailystar.com

0 comments:

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာမွီ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...